Wat is InterimStad?

InterimStad is een online platform voor interim professionals en opdrachtgevers. Hiermee krijgen opdrachtgevers bij de overheid en de top van het Nederlandse bedrijfsleven rechtstreeks toegang tot een actueel aanbod van enkele duizenden hoogwaardig gekwalificeerde professionals. Vraag en aanbod in de flexibele arbeidsmarkt komen hiermee op transparante wijze dichter bij elkaar dan ooit. Dit levert vele voordelen op, zoals een optimale prijs-kwaliteitsverhouding en betere matches qua kennis en kunde.

Voor wie is InterimStad bedoeld?

InterimStad biedt zelfstandig professionals de mogelijkheid om zich te registreren in InterimStad en hierin een profiel op te bouwen. Daarnaast kunnen ook leveranciers profielen aanmaken van professionals waarmee zij samenwerken. Opdrachtgevers kunnen inloggen op hun eigen InterimStad omgeving en daarin opdrachten plaatsen en profielen bekijken van voor hen geselecteerde zelfstandig professionals.

Op wie zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zelfstandig professionals, leveranciers en opdrachtgevers die een account aanmaken op InterimStad en/of hiervan gebruik maken. Let op: wanneer je een professional bent en een leverancier meldt jou aan bij InterimStad, dan ben jij gebonden aan de afspraken die jij met deze leverancier hebt gemaakt. Jij kunt dan niet zelf inloggen op InterimStad.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Alle gegevens die jij verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg en in lijn met geldende EU en nationale regelgeving behandeld. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken lees jij in onze privacyverklaring.

Wanneer zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruiksvoorwaarden zien op het gebruik van InterimStad en gelden vanaf het moment dat je een account aanmaakt bij InterimStad. Nadat jij een account hebt aangemaakt, kun jij jouw profiel verder aanvullen en kan een match tot stand worden gebracht tussen zelfstandig professionals en/of leveranciers enerzijds en opdrachtgevers anderzijds. Afhankelijk van de hoedanigheid waarin je InterimStad gebruikt, maken wij aanvullende afspraken met jou met betrekking tot onze dienstverlening ten aanzien van het matchen van professionals en opdrachten.

Door een account aan te maken op InterimStad bevestig jij dat jij deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat jij de toepasselijkheid hiervan aanvaard. Wanneer jij niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wil gaan, kun jij geen gebruik maken van InterimStad.

Voor vragen over deze gebruiksvoorwaarden kun jij contact met ons opnemen via 085-060 5511 of info@interimstad.nl.

Artikel 1 – Definities en Interpretatie

1.1. In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Account: het door gebruiker aangemaakte account dat toegang geeft tot InterimStad, waarop gebruiker zijn profiel kan aanmaken en gebruik kan maken van de diensten.

Dienst(en): het door InterimStad verlenen van toegang aan gebruiker tot InterimStad en het ter beschikking stellen van InterimStad en de daarop beschikbare content en functionaliteiten, waaronder het aanmaken van een account, het samenbrengen van gebruikers, het matchen van opdrachten aan leveranciers en zelfstandig professionals en het beheren van contracten.

Gebruikers: zelfstandig professionals, leveranciers en/of opdrachtgevers.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden InterimStad.

InterimStad: het online, geautomatiseerde platform van InterimStad waarop gebruiker een account kan aanmaken en kan inloggen en waarop de diensten worden aangeboden.

InterimStad: gevestigd aan de Bruningweg 23, 6827 BM Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74292544.

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waar ook ter wereld, waaronder begrepen octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, eenlijnsprestaties en rechten op know how.

Leverancier: een rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met een of meer professionals op basis waarvan de leverancier de diensten van de professional kan aanbieden via InterimStad.

Opdracht: een door opdrachtgever aan InterimStad verstrekte opdracht tot het zoeken naar een geschikte professional of door het door een professional te laten verrichten van bepaalde werkzaamheden, welke is geplaatst binnen de omgeving van InterimStad.

Opdrachtgever: een rechtspersoon die opdrachten in InterimStad plaatst of laat plaatsen en gebruik wil maken van de diensten van InterimStad.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen InterimStad en gebruiker op basis waarvan InterimStad de diensten verleent aan gebruiker onder de voorwaarden als beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de overeenkomst wordt tevens bedoeld te verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden zelf.

Professional: een zelfstandig professional of een professional die samenwerkt met een leverancier, door of namens wie een account is aangemaakt binnen de omgeving van InterimStad.

Zelfstandig Professional: een professional die op zelfstandige basis werkt en die een account heeft aangemaakt binnen de omgeving van InterimStad.

1.2. Waar in deze gebruiksvoorwaarden de begrippen “inclusief”, “zoals”, “onder meer”, “waaronder”, “waaronder begrepen” of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet bedoeld het overige uit te sluiten.

1.3. In deze gebruiksvoorwaarden zal onder “schriftelijk” ook berichtenverkeer via e-mail worden begrepen, indien degene die de betreffende communicatie verricht tot de inhoud daarvan bevoegd is. In deze gebruiksvoorwaarden zal onder een “ondertekend geschrift” worden begrepen een geschrift dat is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon namens ieder van de partijen, hetzij op papier, hetzij door middel van een digitale handtekening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Wijziging

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van InterimStad en de diensten. Indien deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn (geweest) op enige rechtsverhouding tussen partijen met betrekking tot de diensten, zijn ze van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen van latere datum.

2.2. Eventuele algemene voorwaarden van gebruiker of van derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3. InterimStad heeft te allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden tenminste dertig dagen voor de inwerkingtreding daarvan via InterimStad en/of via een e-mail kenbaar gemaakt. Indien gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijzing(en), kan gebruiker tot de inwerkingtreding zijn account beëindigen. Wanneer gebruiker niet voor de datum van inwerkingtreding zijn account heeft beëindigd, wordt/ worden de wijziging(en) geacht te zijn aanvaard.

2.4. Indien en voor zover enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, blijkt of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze gebruiksvoorwaarden voor het overige onverminderd in stand en van toepassing.

Artikel 3 – Dienstverlening

3.1. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover InterimStad uitdrukkelijk een resultaat aan gebruiker heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

3.2. Indien en voor zover wettelijk toegestaan is InterimStad te allen tijde gerechtigd de inhoud en de omvang van de overeengekomen diensten te wijzigen indien zij dat om technische of bedrijfseconomische reden wenselijk of noodzakelijk acht.

3.3. Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of beperken, is InterimStad gerechtigd maatregelen te treffen ten aanzien van het gebruik van InterimStad en/of de diensten door gebruiker. InterimStad is bij schending of dreigende schending van deze gebruiksvoorwaarden gerechtigd de toegang van gebruiker tot InterimStad te ontzeggen, opschorten of beperken.

Artikel 4 – Licentie, Toegang en Beschikbaarheid van InterimStad

4.1. InterimStad geeft gebruiker een gebruiksrecht ten aanzien van InterimStad en de diensten gedurende de looptijd van de overeenkomst. De gebruikslicentie is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

4.2. InterimStad biedt gebruikers de mogelijkheid om een account aan te (laten) maken op InterimStad en gebruik te maken van haar diensten. zelfstandig professionals en leveranciers kunnen zelf een account aanmaken. Voor opdrachtgevers geldt dat het account door InterimStad namens de opdrachtgever kan worden aangemaakt op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.3. InterimStad behoudt zich het recht voor om zonder nadere toelichting te besluiten om een gebruiker geen account te laten aanmaken, hem de toegang tot InterimStad geheel of gedeeltelijk te ontzeggen of te weigeren of geen overeenkomst met gebruiker te sluiten, voor zover wettelijk toegestaan zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van directe of indirecte schade.

4.4. InterimStad houdt InterimStad beschikbaar, onderhoudt en update InterimStad voor zover zij dit noodzakelijk acht.

4.5. De beschikbaarstelling van InterimStad strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur die hieraan ten grondslag ligt.

4.6. InterimStad is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van InterimStad tegen on- rechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen gebruiker en InterimStad overeengekomen. gebruiker zal technische voorzieningen die bedoeld zijn om InterimStad te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Artikel 5 – Verplichtingen Gebruiker

5.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maakt van InterimStad en de diensten. Bij het gebruik van InterimStad en de diensten dient gebruiker zich te houden aan alle (gebruik) voorschriften en procedures van InterimStad, waaronder in deze gebruiksvoorwaarden.

5.2. Gebruiker levert InterimStad alle informatie en materialen aan en verleent alle bijstand die voor InterimStad redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst en garandeert dat alle verstrekte informatie en materialen te allen tijde juist, volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Wanneer de informatie niet meer actueel is, voert gebruiker tijdig wijzigingen door.

5.3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de faciliteiten die nodig zijn om toegang te krijgen tot zijn account en InterimStad.

5.4. Bij het aanmaken van een account voert gebruiker zijn e-mail adres in en maakt hij een wachtwoord aan. Deze inloggegevens kunnen door gebruiker tussentijds worden gewijzigd. Inloggegevens zijn persoonlijk. Gebruiker dient zijn inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met derden.

5.5. Gebruiker is verantwoordelijk voor al het (onbevoegd) gebruik van InterimStad via zijn account.

5.6. Het is gebruiker verboden om InterimStad te gebruiken op een manier die in strijd is met de overeenkomst, met toepasselijke wet- en regelgeving en/of maatschappelijke zorgvuldigheid. Het is daarnaast niet toegestaan om InterimStad te gebruiken op een manier die schade kan veroorzaken aan InterimStad en/of derden.

5.7. Gebruiker is verplicht om alle redelijke aanwijzingen en verzoeken van InterimStad met betrekking tot de diensten op te volgen.

5.8. Gebruiker zal te allen tijde de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verwerken, zichzelf geen ongeoorloofde toegang tot InterimStad verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of softwarecode verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten, schendingen van andere wettelijke verplichtingen en van anderszins onrechtmatig handelen of nalaten.

Artikel 6 – Vergoeding, Facturering, Betaling, Belasting

6.1. Er zullen geen kosten aan gebruiker in rekening worden gebracht voor het aanmaken van een account, tenzij het een Premium account betreft. Ten aanzien van dienstverlening waarvoor kosten of vergoedingen verschuldigd zijn worden separate afspraken gemaakt waarop aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 7 – Content

7.1. Via InterimStad wordt informatie ter beschikking gesteld die afkomstig is van InterimStad en van andere gebruikers, zoals opdrachten die geplaatst worden door opdrachtgevers. Alle content binnen de omgeving van InterimStad is eigendom van InterimStad en/of de gebruikers die de content hebben aangeleverd of diens licentiegevers. Gebruikers verkrijgen slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar recht de content binnen de omgeving van InterimStad te gebruiken, in overeenstemming met de voorwaarden neergelegd in de Overeenkomst en uitsluitend op de wijze zoals beoogd met de functionaliteiten van InterimStad. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van InterimStad content openbaar te maken buiten InterimStad.

7.2. InterimStad streeft ernaar een hoog niveau van het aanbod van content op InterimStad te behalen en te handhaven, maar biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste, onvolledige, verouderde, inbreuk makend of anderszins onrechtmatige content. Gebruik van content is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van desbetreffende gebruiker. InterimStad biedt geen garanties dat bepaalde content op InterimStad beschikbaar zal zijn of beschikbaar zal blijven.

7.3. Niettegenstaande eventuele overige rechten van InterimStad kan zij te allen tijde alle door een gebruiker binnen de omgeving van InterimStad geplaatste content verwijderen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld indien zij zich daartoe rechtens verplicht acht of dit van overheidswege wordt opgedragen, indien de content (beweerdelijk) inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder IE-rechten, of indien gebruiker de overeenkomst overtreedt, onjuiste, verouderde of misleidende informatie verstrekt of frauduleuze activiteiten onderneemt. InterimStad zal daardoor niet aansprakelijk worden voor het betalen aan gebruiker van enige vorm van schadevergoeding of compensatie.

7.4. Indien InterimStad van enige derde partij een verzoek ontvangt om (een deel van) de door gebruiker op InterimStad geplaatste content te verwijderen, kan InterimStad een dergelijke kennisgeving naar deze gebruiker doorsturen teneinde het verzoek af te handelen. Gebruiker zal in dat geval al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de content in overeenstemming wordt gebracht met toepasselijke wet- en regelgeving en ook voor het overige rechtmatig gepubliceerd kan worden. InterimStad heeft echter het recht de content onmiddellijk te verwijderen op basis van kennisgevingen van derden die naar eigen inzicht van InterimStad van voldoende onderbouwing zijn voorzien. InterimStad zal daardoor niet aansprakelijk worden voor het betalen van enige vorm van schadevergoeding of compensatie. Indien InterimStad een verzoek tot verwijdering ontvangt van een derde partij heeft InterimStad het recht identificerende en contactgegevens van gebruiker aan deze derde partij te verstrekken.

7.5. Indien gebruiker van mening is dat enige content van derden op InterimStad niet juist, onvolledig of verouderd is, inbreuk maakt op rechten van gebruiker of van enige derden, of anderszins onrechtmatig is, kan gebruiker dit melden bij InterimStad via info@interimstad.nl. InterimStad zal de melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en, indien zij daartoe gehouden is of indien zij dit noodzakelijk acht, de betreffende content zo spoedig mogelijk verwijderen van InterimStad.

Artikel 8 – Duur van de Overeenkomst

8.1. De Overeenkomst tussen InterimStad en gebruiker komt tot stand door activering van zijn account, waarbij gebruiker deze gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard.

8.2. De Overeenkomst duurt voort totdat het account wordt beëindigd. Gebruiker kan zijn account beëindigen door de daarvoor aangewezen stappen binnen InterimStad door te lopen of door een e-mail te sturen naar info@interimstad.nl.

8.3. Wanneer een account langer dan een jaar niet actief is, dat wil zeggen dat de gebruiker gedurende die periode geen gebruik heeft gemaakt van InterimStad, dan kan InterimStad de overeenkomst per onmiddellijke ingang beëindigen door gebruiker een e-mail te sturen op het bij InterimStad bekende e-mailadres.

8.4. InterimStad is jegens gebruiker niet aansprakelijk voor beëindiging van de overeenkomst in overeenstemming met het hierin bepaalde of voor opschorting van het recht op toegang van gebruiker tot InterimStad.

8.5. Bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden die na hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, blijven onverkort in stand.

Artikel 9 – IE-Rechten

9.1. Alle IE-Rechten op InterimStad en de diensten behoren toe aan InterimStad en/of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend die gebruiksrechten die expliciet in de overeenkomst of deze gebruiksvoorwaarden staan vermeld. Tenzij anders overeengekomen zijn de van of via InterimStad verkregen gebruiksrechten niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar. Alle IE-Rechten op de geaggregeerde, statistische gegevens die door middel van gebruik van InterimStad worden gecreëerd en/of verzameld, berusten volledig bij InterimStad.

9.2. Gebruiker garandeert bij het uploaden en/of ter beschikking stellen van content via InterimStad dat zij daartoe volledig bevoegd is, zij daarvoor alle benodigde rechten en/of toestemming heeft verkregen, dit geen inbreuk maakt op enige rechten van derden noch anderszins onrechtmatig is en InterimStad hierdoor geen enkele vergoeding of compensatie verschuldigd zal worden aan enige derde partij.

9.3. Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content die zij op InterimStad ter beschikking stelt. Gebruiker vrijwaart InterimStad volledig voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle daarmee verband houdende schade en kosten, waaronder de volledige advocaatkosten.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1. InterimStad verwerkt persoonsgegevens van gebruikers. InterimStad is in dat verband aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. InterimStad verwerkt persoonsgegevens zoals verder toegelicht in het privacy verklaring.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

11.1. Indien en voor zover bij uitvoering van de overeenkomst informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij en deze informatie mondeling of schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de ontvangende partij in redelijkheid zou moeten hebben kunnen begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal de ontvangende partij deze informatie strikt geheim houden, alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De ontvangende partij staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

11.2. Financiële en bedrijfseconomische informatie, waaronder marktinformatie en informatie over het marketing- en verkoopbeleid van partijen, informatie omtrent huidige en toekomstige producten en diensten van partijen, dan wel daarmee verbonden vennootschappen of ondernemingen, en persoonsgegevens van gebruikers worden in ieder geval aangemerkt als vertrouwelijke informatie in de zin van het voorgaande lid van dit artikel.

11.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

11.4. Gebruiker zal zich jegens derden niet over InterimStad uitlaten op een wijze die haar schade kan toebrengen.

Artikel 12 – Garanties en Vrijwaringen

12.1. InterimStad en de diensten worden “as is” en “as available” aangeboden en, voor zover wettelijk toegestaan, met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit, juistheid of bruikbaarheid. InterimStad en de diensten zijn continu in ontwikkeling en InterimStad garandeert niet dat alle onderdelen te allen tijde volledig beschikbaar zijn. Voor zover wettelijk toegestaan is InterimStad is te allen tijde gerechtigd de inhoud en omvang van de overeengekomen Diensten te wijzigen indien zij dat om technische of bedrijfseconomische redenen wenselijk acht.

12.2. Gebruiker garandeert dat zij volledig bevoegd is de overeenkomst aan te gaan en daardoor geen rechten van derden of contractuele verplichtingen jegens derden zal schenden.

12.3. Gebruiker garandeert dat alle informatie en (persoons) gegevens die zij verstrekt verwerkt en gebruikt kan worden door InterimStad ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst en het verlenen van de diensten.

12.4. Gebruiker garandeert bij het gebruik van InterimStad te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving, geen inbreuk te zullen maken op enige rechten van derden noch anderszins onrechtmatig te zullen handelen.

12.5. Gebruiker vrijwaart InterimStad voor aanspraken van derden, gebruikers daaronder inbegrepen, op basis van een (vermeende) schending van deze garanties en voor alle daarmee verband houdende schade en kosten, waaronder de volledige advocaatkosten. Voorts vrijwaart gebruiker InterimStad voor aanspraken van derden, gebruikers daaronder inbegrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van enig handelen of nalaten van gebruiker of van een oorzaak die voor risico van gebruiker dient te komen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. Enige aansprakelijkheid van InterimStad wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts wanneer InterimStad door gebruiker onverwijld (en uiterlijk binnen één maand na ontdekking van de tekortkoming) bij aangetekend schrijven en voldoende gedetailleerd in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gegeven om haar verplichtingen alsnog deugdelijk na te komen.

13.2. InterimStad is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die gebruiker lijdt, op welke grond dan ook. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid niet mogelijk is op grond van de wet, is InterimStad jegens gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor aan haar te wijten aantoonbare directe schade.

13.3. InterimStad is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van medewerking, informatie uit materialen door gebruiker en schade wegens door InterimStad gegeven adviezen en inlichtingen die niet uitdrukkelijk onder de dienst vallen.

13.4. Niettegenstaande het voorgaande is InterimStad niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van door gebruiker aan InterimStad voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden of voor schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

13.5. Buiten de bovengenoemde aansprakelijkheidsbepalingen, rust op InterimStad geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

13.6. De aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen in dit artikel gelden onverkort voor management, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van InterimStad, welke personen op dit artikel rechtstreeks een beroep kunnen doen.

13.7. De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet dan wel grove nalatigheid van InterimStad.

Artikel 14 – Overig

14.1. Op de Overeenkomst en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.

14.3. InterimStad is gerechtigd zonder nadere toestemming van gebruiker derde partijen in te schakelen om behulpzaam te zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, of als onderaannemer onderdelen van de overeenkomst ten uitvoer te leggen.

14.4. Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InterimStad. InterimStad is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

14.5. InterimStad is bevoegd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

14.6. Elektronische communicatie verstuurd door InterimStad wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door gebruiker wordt bewezen.

14.7. InterimStad en gebruiker zijn onafhankelijke partijen die niet bevoegd zijn elkaar te vertegenwoordigen, voor elkaar rechtshandelingen te verrichten, te bemiddelen bij of namens elkaar overeenkomsten aan te gaan, garanties af te geven of toezeggingen te doen, behoudens voor zover anders overeengekomen. De Overeenkomst behelst op geen enkele wijze enige exclusiviteitsafspraak tussen partijen.